Privacy verklaring

Eigendom

Deze website is eigendom van Ladero Immo Projects bv.
Contactgegevens:

Maatschappelijke zetel : Ladero Immo Projects bv. Wielewaalstraat 20 – 8740 Pittem
Telefoon : 0498 880 940
E-mail: sales@bel-ford.be

Intellectuele eigendomsrechten

Ladero Immo Projects bv verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Ladero Immo Projects bv zijn:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Ladero Immo Projects bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Ladero Immo Projects bv hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Ladero Immo Projects bv respecteert uw privacy

Ladero Immo Projects bv hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Ladero Immo Projects bv op volgend e-mailadres: sales@bel-ford.be Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Ladero Immo Projects bv om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder “intern bedrijfsbeheer” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Ladero Immo Projects bv zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de site van Ladero Immo Projects bv valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Ladero Immo Projects bv gevestigd is, bevoegd.

Privacy policy & GDPR

Bij Ladero Immo Projects bv vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.bel-ford.be waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

A. Privacy en GDPR

 1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

 1. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Ladero Immo Projects bv. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht op ons algemeen telefoonnummer.

 1. Welke gegevens verwerken we?

Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon).Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies en de Google Analytics pixel. Gegevens van onze klanten.

 1. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Ladero Immo Projects bv verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Ladero Immo Projects bv gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de website bel-ford.be worden automatisch geanonimiseerd en kan door Ladero Immo Projects bv niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig.

Ladero Immo Projects bv verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

 1. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Bij Bel-ford.be staan alle gegevens op de servers van Combell.com. Combell heeft  gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt Combell allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.

 1. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?

Onder de GDPR dient Ladero Immo Projects bv elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van Ladero Immo Projects bv kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

 1. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Ladero Immo Projects bv verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

 1. Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Klanten van Ladero Immo Projects bv in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen contacteert u onze DPO.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze DPO via telefoon of e-mail.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden. Gegevens van klanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR. Gegevens in legale en historische documenten mogen wij blijven behouden zolang Ladero Immo Projects bv bestaat.

 1. Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

Ladero Immo Projects bv maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Op onze websites vragen wij u in bepaalde gevallen om informatie (bijvoorbeeld in het contactformulier).

Ladero Immo Projects bv heeft geen mobiele apps.

 1. Cookies en wat ze voor u doen

Cookies worden vaak nogal stiefmoederlijk behandeld. In de meeste gevallen vervullen ze een duidelijke functie. Het zijn kleine stukjes onzichtbare en verborgen tekst die op uw toestel (computer, tablet, smartphone) geplaatst worden en een bepaald doel hebben. Op onze website dienen ze uitsluitend om u een betere surfervaring te bieden.

Met onze cookies:

 • werkt onze website zoals het hoort
 • is de snelheid en veiligheid van onze website optimaal
 • verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van onze website
 • kunnen we onze marketing efficiënter inzetten in uw voordeel

Wat onze cookies NIET doen:

 • zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen. De informatie in de cookies worden automatisch geanonimiseerd en zijn dus niet bruikbaar om u te identificeren of te contacteren.
 • uw data doorspelen naar derden
 • verkoopcommissies betalen

Onze cookies dienen dus de functionaliteit van onze website en verzamelen analysegegevens (Google Analytics) over hoe bezoekers zich gedragen op onze website.

Hoe doe ik ze weg? Of toch maar toelaten?

U kunt niet kiezen ze niet toe te laten, tenzij u onze website verlaat.

U kunt in uw browser settings wel cookies uitschakelen in uw instellingen. Veel websites maken echter gebruik van cookies die bijvoorbeeld online betalingen veiliger maken, uw inloggegevens bijhouden, of die er voor zorgen dat een YouTube video afgespeeld kan worden.

Uw toestemming

De informatie die we verzamelen met cookies wordt automatische geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat wij die informatie niet kunnen gebruiken om u te identificeren of te contacteren. Daarom stelt de wet dat wij hiervoor geen toestemming nodig hebben om deze cookies te gebruiken. 

B. Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, …) eigendom zijn en blijven van Ladero Immo Projects bv. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ladero Immo Projects bv. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

C. Aansprakelijkheid

Ladero Immo Projects bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Ladero Immo Projects bv is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Ladero Immo Projects bv biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Ladero Immo Projects bv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Ladero Immo Projects bv is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Ladero Immo Projects bv oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Ladero Immo Projects bv de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Ladero Immo Projects bv en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Ladero Immo Projects bv behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

D. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

E. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Ladero Immo Projects bv behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De hernieuwde gebruikersovereenkomst zal dan bekend gemaakt worden op de websites en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

F. Contactgegevens

Verantwoordelijke: Lafaut Bernard

Ladero Immo Projects bv
Wielewaalstraat 20
8740 Pittem

T: 0498 880 940
E: sales@bel-ford.be